Xbox Fitness

Sweet at 70
Ultra Rare

Achievement Unlocked By

Rank Gamertag Gamer Time Unlocked
1 Shiney Cheese
18 Nov 2014 21:28:20
18 Nov 2014 21:28:20
2 gamerboyTHXtss
19 Nov 2014 03:03:52
19 Nov 2014 03:03:52
3 License to Kill
19 Nov 2014 03:38:09
19 Nov 2014 03:38:09
4 Narcissist Code
19 Nov 2014 06:31:44
19 Nov 2014 06:31:44
5 WildWhiteNoise
19 Nov 2014 10:45:29
19 Nov 2014 10:45:29
6 Stallion83
19 Nov 2014 12:55:49
19 Nov 2014 12:55:49
7 Dexter XBA
19 Nov 2014 16:12:31
19 Nov 2014 16:12:31
8 HoHe69
19 Nov 2014 18:09:11
19 Nov 2014 18:09:11
9 Ilindur
19 Nov 2014 18:12:04
19 Nov 2014 18:12:04
10 Le Lone Wolf
20 Nov 2014 00:24:41
20 Nov 2014 00:24:41
11 Boots Orion
20 Nov 2014 02:22:43
20 Nov 2014 02:22:43
12 MC0REBE
20 Nov 2014 03:41:35
20 Nov 2014 03:41:35
13 Bond OO7
20 Nov 2014 03:42:57
20 Nov 2014 03:42:57
14 Chunkeh Munkeh
20 Nov 2014 10:52:22
20 Nov 2014 10:52:22
15 planting42
20 Nov 2014 13:31:45
20 Nov 2014 13:31:45
16 Finnan
20 Nov 2014 20:34:02
20 Nov 2014 20:34:02
17 Mich Hemsworth
20 Nov 2014 22:47:54
20 Nov 2014 22:47:54
18 LeakyTinCowJudo
21 Nov 2014 12:55:37
21 Nov 2014 12:55:37
19 LausDomini
22 Nov 2014 02:26:17
22 Nov 2014 02:26:17
20 Alwindb
22 Nov 2014 13:23:49
22 Nov 2014 13:23:49
21 Kheiz
23 Nov 2014 11:35:12
23 Nov 2014 11:35:12
22 IrritatedPuppy
23 Nov 2014 17:01:56
23 Nov 2014 17:01:56
23 P3RWAC
24 Nov 2014 17:56:45
24 Nov 2014 17:56:45
24 ManCheese911
24 Nov 2014 18:01:05
24 Nov 2014 18:01:05
25 Spazpol
26 Nov 2014 15:11:12
26 Nov 2014 15:11:12
31
1,825
1,140
258
0
Developer
Sumo Digital
Publisher
Microsoft Studios
Platforms
Xbox One