The Simpsons Game

Up and Atom
Uncommon

Win time challenge for Bartman Begins

Achievement Unlocked By

Rank Gamertag Gamer Time Unlocked
1 Birdie Gamer
01 Nov 2007 19:39:23
01 Nov 2007 19:39:23
2 xTenebrous
02 Nov 2007 13:31:18
02 Nov 2007 13:31:18
3 HeadChanger
03 Nov 2007 05:52:49
03 Nov 2007 05:52:49
4 xHAYA8U5Ax
03 Nov 2007 13:17:59
03 Nov 2007 13:17:59
5 DanHeselwood
04 Nov 2007 10:52:22
04 Nov 2007 10:52:22
6 OGamer4Eva
04 Nov 2007 21:26:09
04 Nov 2007 21:26:09
7 Oi RoYaL
05 Nov 2007 10:39:52
05 Nov 2007 10:39:52
8 R33C0NN
05 Nov 2007 13:06:01
05 Nov 2007 13:06:01
9 Commode59
05 Nov 2007 14:41:18
05 Nov 2007 14:41:18
10 IReal Shadow
05 Nov 2007 17:21:28
05 Nov 2007 17:21:28
11 Hayden x360a
05 Nov 2007 20:41:48
05 Nov 2007 20:41:48
12 HurryCane86
05 Nov 2007 21:48:12
05 Nov 2007 21:48:12
13 XeTwO
06 Nov 2007 03:17:52
06 Nov 2007 03:17:52
14 greycobalt
06 Nov 2007 11:58:26
06 Nov 2007 11:58:26
15 Frostbite
06 Nov 2007 18:08:00
06 Nov 2007 18:08:00
16 hockeygodDVD
08 Nov 2007 15:15:03
08 Nov 2007 15:15:03
17 XeWoN
08 Nov 2007 16:45:41
08 Nov 2007 16:45:41
18 ProjectJeff85
08 Nov 2007 21:38:47
08 Nov 2007 21:38:47
19 BULWAY
10 Nov 2007 11:18:31
10 Nov 2007 11:18:31
20 oO Romnation Oo
11 Nov 2007 01:55:19
11 Nov 2007 01:55:19
21 Punished Lowtek
11 Nov 2007 11:53:25
11 Nov 2007 11:53:25
22 Skeltum
11 Nov 2007 16:10:46
11 Nov 2007 16:10:46
23 scarlet speed
12 Nov 2007 05:06:58
12 Nov 2007 05:06:58
24 dreamweaver1984
15 Nov 2007 21:00:16
15 Nov 2007 21:00:16
25 Mister Gore 13
20 Nov 2007 16:10:46
20 Nov 2007 16:10:46
44
1,000
1,207
390
0
Developer
EA Redwood Shores
Publisher
EA
Platforms
Xbox 360