Xbox Fitness

Five Stars Session
Uncommon

Get your first 5 star session rating.

Achievement Unlocked By

Rank Gamertag Gamer Time Unlocked
1 Boneless117
22 Nov 2013 07:30:17
22 Nov 2013 07:30:17
2 GranTitolaBaila
22 Nov 2013 14:54:03
22 Nov 2013 14:54:03
3 FPSDeath
22 Nov 2013 18:58:27
22 Nov 2013 18:58:27
4 Late5555
22 Nov 2013 21:58:38
22 Nov 2013 21:58:38
5 Shiney Cheese
23 Nov 2013 01:05:44
23 Nov 2013 01:05:44
6 NameNamron
23 Nov 2013 11:49:46
23 Nov 2013 11:49:46
7 Judge Homer
23 Nov 2013 12:57:09
23 Nov 2013 12:57:09
8 CUSHEN19
23 Nov 2013 13:12:28
23 Nov 2013 13:12:28
9 Dexter XBA
23 Nov 2013 16:19:48
23 Nov 2013 16:19:48
10 MysticWeirdo
23 Nov 2013 17:05:58
23 Nov 2013 17:05:58
11 BBIAJ
23 Nov 2013 17:23:27
23 Nov 2013 17:23:27
12 Quinnion
23 Nov 2013 17:35:22
23 Nov 2013 17:35:22
13 Checco
23 Nov 2013 18:10:05
23 Nov 2013 18:10:05
14 Tegorian
24 Nov 2013 04:55:05
24 Nov 2013 04:55:05
15 NZ Buc
24 Nov 2013 07:49:57
24 Nov 2013 07:49:57
16 PrincipeVlad
24 Nov 2013 10:17:28
24 Nov 2013 10:17:28
17 Limited55
24 Nov 2013 12:22:30
24 Nov 2013 12:22:30
18 VexxWARE
24 Nov 2013 14:17:36
24 Nov 2013 14:17:36
19 EDOARDO1
24 Nov 2013 15:20:09
24 Nov 2013 15:20:09
20 RandomNinjaAtk
24 Nov 2013 15:27:14
24 Nov 2013 15:27:14
21 RunSmith14
24 Nov 2013 15:42:38
24 Nov 2013 15:42:38
22 Derrty 0ne II
24 Nov 2013 16:24:10
24 Nov 2013 16:24:10
23 Naked Iguana
24 Nov 2013 19:53:40
24 Nov 2013 19:53:40
24 Reclaimer Rob
24 Nov 2013 21:02:31
24 Nov 2013 21:02:31
25 ATCS
24 Nov 2013 21:11:26
24 Nov 2013 21:11:26
31
1,825
1,140
258
0
Developer
Sumo Digital
Publisher
Microsoft Studios
Platforms
Xbox One